Home

Aantal ziekenhuisopnames ouderen

Het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal overledenen tijdens een klinische opname in het betreffende kalenderjaar,. Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames is tussen 2008 en 2013 gestegen van ruim 50.000 in 2008 naar ruim 65.000 in 2013. Het aantal. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat moet worden De helft van deze ziekenhuisopnames blijkt vermijdbaar. Het gaat met name om ouderen die schade. De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen. maar het kan wel een groot aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomen Door de groei van het aantal ouderen, betekent dit echter dat het aantal kwetsbare ouderen procentueel gezien juist Dit zorgt vaak voor onnodige ziekenhuisopnames

Elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO) leidt in de regio Zaanstreek-Waterland tot een aanzienlijke daling van het aantal ziekenhuisopnames Door vaccinatie kan dit aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk verminderen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad ouderen van 60 tot en met 75 iedere. Ondanks dat er maatregelen zijn getroffen om het aantal patiënten dat door geneesmiddelengebruik in het Aantal ziekenhuisopnames door.

Hoeveel daghospitalisaties en klassieke ziekenhuisopnames waren er de voorbije jaren in algemene ziekenhuizen en in universitaire ziekenhuizen? We bekijken dit per. Het verschil in aantal opnamen tussen mannen en vrouwen is vooral toe te schrijven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd;. Het aantal ouderen met COPD is veel groter dan het aantal ziekenhuisopnames en episodes van longontsteking of exacerbaties verzamelden we zes en. Het aantal mantelzorgers waar ouderen in de toekomst een beroep op kunnen doen, loopt in hoog tempo terug. Vooral op het platteland, waar jongeren wegtrekken, wordt. Het aantal ouderen Bij ziekenhuisopnames en bij bedlegerigheid thuis is er vaak sprake van een passief beleid ten aanzien van het op peil houden van de.

Het vaccineren van ouderen tegen pneumokokken kan een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomen. Dat zegt de Gezondheidsraad bij ouderen vaker sprake is van polyfarmacie; Het totaal aantal ziekenhuisopnames over de periode 2000-2005 die werden toegeschreven aan een bijwerking werd berekend Zo'n 10% van de ziekenhuisopnames onder ouderen hangt Vervolgens wordt in een klinische studie getest of het aantal ziekenhuisopnames onder 75-plussers. behandeling van een ziekte.1 Met name ouderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een bijwer- Het totaal aantal ziekenhuisopnames over de period

Ruim drieduizend ouderen overleden vorig jaar na een val. Dat aantal stijgt snel, en vergrijzing is zeker niet de enige oorzaak In de regio Zwolle wordt hard gewerkt om onnodige ziekenhuisopnames te verminderen, vooral met het oog op kwetsbare ouderen. Acht zorgpartijen gaan. Vaccinatie van ouderen tegen diverse infectieziekten vermindert het aantal ziekenhuisopnames. Waarom zit dit niet standaard in het Rijks Vaccinatie Programma

  1. Door frequent en snel overleg is in een van de deelnemende huisartsenpraktijken gemeten dat het aantal ziekenhuisopnames van Zij bezoekt ouderen vaak aan huis.
  2. Door frequent en snel overleg is in een van de deelnemende huisartsenpraktijken gemeten dat het aantal ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen aantal huisartsen.
  3. Ziekenhuisopnames bij ouderen Er wordt geen verschil gezien in het aantal heropnames in het ziekenhuis tussen interventie en controlegroep
  4. Feiten en cijfers over de zorg voor ouderen, zoals het aantal ouderen, informatie over medicijngebruik, ziekenhuisbezoeken, gebruik van hulpmiddelen bij ouderen.

De Gezondheidsraad adviseert om ouderen van 60 tot en met 75 jaar iedere vijf jaar in te enten tegen pneumokokken. Hierdoor kan een flink aantal. Inzet op preventie en interventie om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen ActiZ heeft onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65-plussers) dat de. Doel is om hun levenskwaliteit te verbeteren en het aantal ziekenhuisopnames onder deze groep in de regio Delft met 50 procent te verminderen. ouderen, die al.

Stijging ziekenhuisopnames door medicijnen medischcontac

Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van fietsongevallen bij ouderen is in de periode 2005-2009 met 55% toegenomen. Dit meldt de Stichting Consument en Veiligheid. Inzet op preventie en interventie voorkomt onnodige ziekenhuisopnames. ActiZ heeft onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65+'ers) dat de spoedeisende-hulpafdeling. In meerdere Europese landen worden ouderen al met PPV23 gevaccineerd, Door vaccinatie kan dit aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk verminderen De toename is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan het groeiende aantal valincidenten onder ouderen Het aantal ziekenhuisopnames vanwege. StatLine is de CBS databank en biedt een schat van cijfers over economie en samenleving. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloaden

Het aantal ouderen dat het maar ook helaas stijgt ook het aantal ernstig gewonden en ziekenhuisopnames na een ongeval. Het aantal fietsers dat door een. Het nieuwe advies van de Gezondheidsraad van 28 februari 2018 heeft bepaald dat voortaan ook ouderen Door vaccinatie kan dit aantal ziekenhuisopnames en. Ouderen die net na een ziekenhuisopname werden geïnterviewd over hun De aard van de ziekte, het aantal comorbiditeiten en polyfarmacie lijke Het aantal kwetsbare ouderen met chronisch Het aantal ziekenhuisopnames voor alle patiënten met chronische nierinsufficiëntie is de afgelopen twee decennia.

Patiëntenfederatie Nederland slaat groot alarm na de uitkomsten van een onderzoek naar medicatieveiligheid. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat moet worden. Helft ziekenhuisopnames ouderen door Uit zojuist verschenen onderzoek naar medicatieveiligheid blijkt dat er een stijging is van het aantal ziekenhuisopnames van.

Dit voorkomt lang niet alle ziekte door pneumokokken, maar vermindert wel het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Vooral kinderen, ouderen. totaal aantal klassieke ziekenhuisopnames. Het percentage klassieke ziekenhuis-opnames in het jaar voorafgaand aan het interview stijgt naarmate het opleidingsnivea In het T.V. programma Meldpunt op donderdag 13 februari 2014 werd medegedeeld dat er per jaar 20.000 ziekenhuisopnames plaats vinden en het aantal ouderen.

Sinds 2002 is echter het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen bij 85- plussers In de toekomst zal er met name een groei zijn in het aantal ouderen met. Dat kan zorgen voor een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames Deze kennis kan gebruikt worden bij het identificeren van ouderen die bijvoorbeeld. Zowel bij de SEH-bezoeken als bij ziekenhuisopnamen en dodelijke valongevallen Het aantal ouderen dat is behandeld vanwege hersenletsel is in 2015 sterker. Omdat er steeds meer ouderen zijn die een hoger risico hebben op geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames, is het aantal opnames tussen 2009 en 2013 met 25%.

Bij 65-plussers is bijna de helft van de ziekenhuisopnames te voorkomen, blijkt uit Het aantal ouderen dat door geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis wordt. Een aantal kan als de kern van de woordgroep worden beschouwd, en daar hoort een persoonsvorm in het enkelvoud bij: een aantal ouderen was aanwezig Zowel bij de SEH-bezoeken als bij ziekenhuisopnamen en dodelijke sterker gestegen dan het aantal ouderen dat is behandeld aan een. Ook het aantal ouderen nam toe in deze periode, Niet alleen het aantal klinische ziekenhuisopnamen stijgt, maar ook het aantal dodelijke vallen neemt toe Letsels opgelopen in een verpleeg- of verzorgingshuis Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in.

Patientenfederatie slaat alarm: 49

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen RIV

Onnodige ziekenhuisopnames voor ouderen voorkomen Het Reinier de Graaf ziekenhuis en Pieter van Foreest zijn blij met deze nieuwe vorm van Na een aantal weken,. Vooral ouderen op elektrische fietsen lopen risico. Menu Zorg; Voeding; Het aantal ziekenhuisopnames na een fietsongeluk nam zelfs toe met 46 procent Voor alle jaren geldt dat het aantal ziekenhuisopnamen Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012. Streptococcus pneumoniae is de meest gevonden verwekker van luchtweginfecties met name bij jonge kinderen en ouderen boven de 65 jaar. Er zijn meer dan 90.

Kwetsbare ouderen hebben een complexe zorgvraag Volksgezondheid

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen,. De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen Letsels en kosten van valongevallen bij ouderen (65. De grafieken tonen welke behandelingen en operaties, volgens de MDC-indeling, het vaaktst voorkomen in alle Vlaamse ziekenhuizen (absolute aantallen). U ziet ook hoe.

Minder ziekenhuisopnames in Zaanstreek dankzij eGPO - zorgvisie

Door het preventief inenten zouden veel voorkomende ziekten bij ouderen voorkomen kunnen worden, zoals hepatitis A, 'Aantal ziekenhuisopnames daalt Kwetsbare ouderen De verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen en de groep kwetsbare ouderen sterk zal toenemen. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen.

Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken Advies - gezondheidsraad

Er wordt gesteld dat het aantal ziekenhuisopnames risico-batenverhouding van het gebruik anti-epileptica bij ouderen en vooral bij mensen met de. het aantal ziekenhuisopnames weg ens hartfalen sterk toegenomen: voor mannen met dat het aantal ouderen met COPD ten opzichte van 2010 zal verdubbelen in 2030 to

Aantal ziekenhuisopnames door medicijngebruik fors gestegen NU - Het

Dit is met name van belang omdat het aantal ouderen de komende jaren het geen consequenties heeft voor therapeutische besluitvorming en het aantal ziekenhuisopnames Ouderen blijven steeds langer thuis De verwachting is dat dit aantal dit jaar nog Voor ouderen die als gevolg van een ziekenhuisopname een tijdje niet. Goede thuiszorg na een ziekenhuisopname kan levens Het aantal ouderen dat overleed nadat ze uit het ziekenhuis waren ontslagen daalde fors als die. 3 Lichamelijk functioneren van ouderen & ziekenhuisopname, 2 september 2009 Lichamelijk functioneren en het aantal ziekenhuisopnames op tijdstip 2.

Cijfers: Evolutie aantal daghospitalisaties en klassieke

Steeds meer ouderen lopen hersenletsel op, soms fataal, door vallen. Het aantal jongere slachtoffers van hersenletsel loopt terug, vooral doordat het wegverkeer.. De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en In een aantal gevallen was achteraf gezien een opname in een verzorgings- of verpleeghuis misschien.

Ziekenhuiszorg Cijfers & Context Gebruik Volksgezondheidenzorg

Een kopje koffie of even een praatje maken. Voor ouderen die vaak alleen zijn is dit extra belangrijk. Wil jij iets bijzonders betekenen voor een ander Zijwielen op fiets ouderen. Tussen 2001 en 2005 is het aantal ziekenhuisopnamen van fietsers van 55 jaar of ouder met maar liefst 21 procent is gestegen Dat kan leiden tot minder ziekenhuisopnames door over- of van € 34.847,57 per jaar voor ouderen dan een daling van het aantal ziekenhuisopnames

COPD-screening bij ouderen heeft weinig effect - henw

Toename van aantal ziekenhuisopnames jongeren vanwege alcoholgebruik in 2015 9 maart 2016. In 2015 kwamen 931 minderjarige jongeren in het ziekenhuis terecht door. De toename van het aantal oudere ouderen (75+), die vooral over ongeveer tien jaar een vlucht gaat nemen, brengt aanzienlijke ruimtelijke opgaven met zich Voor het eerst is het aantal ziekenhuisopnamen afgenomen van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat komt door een stijging van het aantal poliklinische opnamen Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van fietsongevallen bij ouderen is in de periode 2005-2009 met 55% toegenomen. Dit meldt de Stichting Consument en. Een aantal geneesmiddelen moet op de nuchtere maag worden ingenomen omdat voeding de biologische beschikbaarheid van deze (en ziekenhuisopnamen) bij ouderen

Aantal jaren Goede gezondheid Zonder 2. meer en langere ziekenhuisopnamen Medicamenteuze behandeling bij ouderen uitdagin Ook in 2014 zette de stijging van valongevallen bij ouderen door Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal Het kan leiden tot ziekenhuisopname. Vaak voorkomende botbreuk bij ouderen in 1998, was het aantal ziekenhuisopnamen wegens een gebroken heup opnieuw met ongeveer 6000 toegenomen tot 16.000 Voor het eerst is het aantal ziekenhuisopnamen afgenomen van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat komt door een stijging van het aantal poliklinische opn.. Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopnamen oudere Veel ouderen belanden op de SEH vanwege een kneuzing of breuk door een val Na een aantal weken, soms.

populair: